Reklamační řád

-Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

-Václav Polák (dále jako „Prodávající“), se sídlem Řeznická 18, Fulnek 742 45, stanovuje pro případ reklamace vad zboží a servisních služeb provedených na věci, která je majetkem kupujícího (dále jen „zboží“ a „oprava“) následující postup:

          1. Úvodní ustanovení

-Pro spotřebitele (fyzické osoby) se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Pro podnikatele prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem a je uvedena v záručním listu nebo prodejním dokladu, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem vystavení předávacího protokolu. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného, případně vyměněného v reklamačním řízení, dobíhá podle záruky původního zboží, přestože došlo při výměně zboží ke změně jeho sériového čísla.

-V případě nového zboží je doba záruky 24 měsiců (není-li uvedeno jinak). V případě repasovaných počítačů a repasovaného zboží je doba záruky stanovena na 12 měsíců (není-li uvedeno jinak).

           2. Základní podmínky v případě oprav

-Záruční podmínky oprav provedených na věci, která je v majetku kupujícího, se řídí dle podmínek smlouvy o opravě a úpravě věci dle § 652-656 Občanského zákoníku. Záruční doba na práci trvá 3 měsíce od dokončení opravy.

-V případě, že si objednatel nepřevezme zboží do 1 měsíce po dokončení opravy, je povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý týden. V případě, že si objednatel nepřevezme zboží ani do šesti měsíců po dokončení opravy dle §2609 Občanského zákoníku má zhotovitel právo zboží prodat a výtěžek z prodeje započíst proti ceně za opravu.

          3. Uplatnění reklamace

-Kupující se musí obrátit na prodejce, buď e-mailem, nebo písemně. K reklamaci je potřeba přiložit doklad (není-li dohodnuto jinak). Součástí každého zboží je ochranný obal, bez kterého nelze reklamaci realizovat (není-li dohodnuto jinak).  Oznámení o nalezených vadách na produktu a žádost o reklamaci je nutno odeslat písemně. V písemném prohlášení kupující musí uvést závady, které zjistil tedy, jak se projevují a jaké závady zjistil.

           4. Vyřízení reklamace

V případě vady na produktu, který nebyla způsobena zákazníkem (mechanické poškození) v záruční době má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. Pokud se na produktu vyskytnou vícenásobné vady, nebo opakovaně po sobě 3 stejné závady nebo 4 různé má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Reklamace v případě fyzické osoby bude vyřízena do 30-ti dnů.

Záruka se nevztahuje v následujících případech:

-Použitím neautorizovaného software, neodborného zásahu a neoriginálního spotřebního materiálu.

-Počítačovými viry

-Používáním produktu v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám prostředí, do kterého je toto zboží určeno.

-Nadměrným zatěžováním produktu, nebo používání způsobem, který je v rozporu s dokumentací.

-Neodbornou instalací, neodbornou obsluhou či špatnou péčí o produkt.

-Zapojením do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné normě ČSN.

-Meteorologickými vlivy (blesk atd…)

-Opotřebení zboží.

PŘED ODESLÁNÍM PŘÍSTROJE NA SERVIS, ZÁLOHUJTE DATA! (Prodávající není odpovědný za poškození nebo ztrátu programů, dat a výměnných médií pro ukládání dat.)

           5. Škoda vzniklá během přepravy

-Při řešení škod, které vzniky při přeprav je nutné postupovat podle platných obchodních podmínek dopravce. Pokud kupující zjistí při prohlídce, že zboží je mechanicky poškozené, musí bezodkladně kontaktovat dopravce a sepsat s nám protokol o škodě (i dodatečně). Následně kontaktovat prodávajícího, který zboží odeslala a kde bude reklamace na základě zápisu o škodě řešena.

           6. Závěrečná ustanovení

-Prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu bez předchozích upozornění.

-Tento Reklamační řád je platný od 11. 11. 2019 do odvolání.

Cart
Your cart is currently empty.