Obchodní podmínky

           1. Úvodní ustanovení

-Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy, mezi smluvními stranami kupní/smlouvy o dílo mezi Václavem Polákem, Sídlo: Řeznická 18, Fulnek 74245, IČO: 07387695 (dále uveden jako „Václav Polák“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující. (dále jen „kupující“)

-Kupujícím je spotřebitel, podnikatel nebo firma.

-Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného provádění povolání jedná nebo uzavírá smlouvu s Václavem Polákem.

-Kupující předáním zboží, nebo odesláním poptávky či objednávky potvrzuje, že je před uzavřením smlouvy seznámen s obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Dále také kupující potvrzuje, že se seznámil se sděleními před uzavření jako Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, tedy v plném znění, které je platné v moment odeslání.

-Uvedené obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Václava Poláka a u něj osobně na uvedené adrese.

          2. Sdělení před uzavřením smlouvy

-Ceny zboží a služeb, které jsou uváděny jak na webu a v katalogu jsou uváděny včetně veškerých poplatků. Náklady na dodání zboží nebo služby jsou rozdílné podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu platby.

-V případě že je kupujícím spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupení od smlouvy a to ve lhůtě 14-ti dnů, které běží:

              -Od data uzavření kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží.

              -Toto odstoupení od smlouvy je nutno písemně zaslat na E-mail, nebo adresu Prodávajícího, nebo sdělit toto odstoupení osobně.

-Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě:

              -že byla provedena služba a kupující si zboží na kterém byla provedena služba převzal.

              -že zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

              -pokud zboží bylo poškozeno kupujícím a to tak že jeho další prodej či oprava je nemožná.

    -že se jednalo o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky, počítačového programu, pokud byl porušen jejich obal.

    -dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

    -v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

-Spotřebitel neboli kupující nese odpovědnost za náklady spojení s dopravou navráceného zboží.

-Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstupu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a plnění této smlouvy již začalo.

          3. Smlouva

3.1 Uzavření smlouvy

Smlouvu kupující uzavírá buď ústně (telefonicky), písemně (e-mailem, dopisem, přes eshop nebo pomocí jiné komunikační služby tj. Facebook atd…),dále lze smlouvu uzavřít také osobně s Prodávajícím. Po uzavření smlouvy bude kupující o tomto uvědomen e-mailem, telefonicky, písemně nebo SMS.

-Smlouvu lze zrušit a to na základě dohodnutí obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

-Uzavřená kupní smlouva a všechny dokumenty k ní náležící jsou uchovávána prodávajícím po dobu nezbytně nutnou a poté budou zničeny. Smlouva a k ní náležící dokumenty nejsou přístupné pro nezúčastněné třetí strany.

 

3.2 Dodání předmětu nebo služby

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, nebo provede službu která je předmětem kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc, nebo službu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní či domluvenou cenu.

-Prodávající vyhrazuje si vlastnické právo k věci či službě a to do té doby, dokud není zaplacena její kupní cena.

-Servisní práce se řídí podle Obecného servisního ustanovené, PŘÍLOHA I.

 

3.3 Odstoupení od smlouvy

-Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů. Lhůta 14-ti dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

              -Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

              -O servisní smlouvu, ode dne převzetí zboží

-Toto odstoupení od smlouvy je nutno písemně zaslat na E-mail, nebo adresu Prodávajícího, nebo sdělit toto odstoupení osobně.

-Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy a to na své náklady.

-Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

-Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

-Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

-Veškeré reklamace se řídí reklamačním řádem, který je uveden na webových stránkách www.tfst.eu/?page_id=113

3.4 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí podle zásad, které můžete najít na stránce http://eshop.tfst.eu/?page_id=371

 

3.5 Dodací podmínky

Prodávajíc zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

4. Závěrečné ustanovení

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 11.11.2019.

Cart
Your cart is currently empty.